Voorwaartz Taaltraining – Coaching B.V., gevestigd aan het adres Emmastraat 21d, 4811 AE Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voorwaartz Taaltraining – Coaching B.V.
Emmastraat 21d
4811 AE Breda
Telefoon: 076-521 98 84
info@voorwaartz.nl
KvK: 52381897

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voorwaartz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie of telefonische contacten
– Burgerlijke staat, geboorteland, nationaliteit;
– Bedrijf / instelling, afdeling, functie;
– Personeelsnummer, Burgerservicenummer
– Resultaten van gevolgde trainingen;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voorwaartz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van onze diensten op het gebied van taaltrainingen (zowel individueel als groepstrainingen) en inburgeringstrainingen, alsmede alle mogelijke daarmee verband houdende activiteiten/werkzaamheden;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Geautomatiseerde besluitvorming

Voorwaartz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voorwaartz) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voorwaartz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst die Voorwaartz met u heeft gesloten en gedurende een periode van maximaal twee jaar daarna, tenzij de bewaartermijn op grond van een wettelijke verplichting langer is. In dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn.

Verstrekken aan derden

Voorwaartz verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voorwaartz gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Voorwaartz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@voorwaartz.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voorwaartz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u opgeslagen hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@voorwaartz.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Voorwaartz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Privacybeleid

Naast dit privacy statement beschikken wij over een uitgebreider privacybeleid. U kunt dit beleid opvragen door een e-mail te sturen aan info@voorwaartz.nl

Call Now Button