RAS-trajecten met open inschrijving

Vanaf augustus 2019 moeten pedagogisch medewerkers in kleinere gemeenten, net als hun collega’s in grotere gemeenten, voldoen aan de taaleis 3F op de onderdelen lezen en mondelinge vaardigheden. In 2017 en 2018 krijgen kleinere gemeenten in Nederland extra financiële middelen om pedagogisch medewerkers (pm’ers) van gesubsidieerde VVE-locaties bij te scholen.

Voorwaartz Taaltraining & Coaching verzorgt onder de noemer Taalvaardig! in de voorschoolse sector taaltoetsing en –scholing. 
We beschrijven onze aanpak aan de hand van onderstaande punten:

 • Doel en taaleisen
 • Doelgroep
 • Informatiebijeenkomst en startbijeenkomsten
 • Toetsen en toetsresultaten
 • Scholingstrajecten
 • Eindtoets
 • Kosten
 • Voorwaartz

Doel en taaleisen

De overheid heeft vastgesteld dat voor het versterken van het opbrengstgericht werken, het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen en het realiseren van ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een aantoonbaar en verrijkend taalniveau vereist is. Door deskundigen is daarbij aangegeven dat taalniveau 3F hiervoor gewenst is. In lijn met een motie van de Tweede Kamer wordt wettelijk verplicht gesteld dat pedagogisch medewerkers voldoen aan het taalniveau 3F voor:

  • mondelinge vaardigheden (luisteren, spreken en gesprekken voeren);
  • leesvaardigheden (lezen en interpreteren van teksten).

Deze nieuwe taalnorm voor pm’-ers in kleinere gemeenten zal op 1 augustus 2019 ingaan.

Doelgroep

Alle pedagogisch medewerkers die belast zijn met VVE moeten aantonen dat zij beschikken over taalniveau 3F. Pm’-ers hoeven niet getoetst te worden als ze voor beide onderdelen kunnen aantonen het niveau 3F te beheersen. Hierbij geldt dat

 • een pm’-er beheersing van het taalniveau 3F op de vereiste onderdelen aan kan tonen met een voldoende op de verplichte resultatenlijst behorende bij het mbo 4-diploma;
 • zij die in bezit zijn van een hbo- of wo-diploma of van een associate degree voldoen aan het taalniveau 3F;
 • een B2-certificaat op de genoemde onderdelen volstaat.

Informatiebijeenkomst en startbijeenkomsten

Voorwaartz start de uitvoering met een informatiebijeenkomst voor het management van de betrokken organisaties. We gaan ervan uit dat we deze bijeenkomst samen met onze opdrachtgever uitvoeren.
Er wordt ingegaan op doel en aanpak van toetsing en scholing, eerdere ervaringen met dergelijke trajecten en veelgestelde vragen. Er worden handvaten verstrekt om pm’-ers te informeren over toetsing en scholing en er wordt aangegeven hoe mensen die de vereiste vaardigheden beschikken geselecteerd kunnen worden.
Voorwaartz is ook na de bijeenkomst beschikbaar om vragen te beantwoorden.

Voor pm’-ers worden startbijeenkomsten Taalvaardig! gehouden. We gaan in op toetsing en scholing en besteden onder andere aandacht aan

 • soorten vragen die gesteld worden waarbij er voorbeelden getoond worden;
 • oefenen, proeftoetsen en optimale voorbereiding van de toets;
 • faalangst en dyslexie.

Toetsen en toetsresultaten

Voorwaartz toetst alle pm’-ers die niet aan kunnen tonen dat zij over het vereiste niveau beschikken en brengt daarbij taalleerbaarheid, mondelinge vaardigheden, leesvaardigheden én motivatie, ambitie en mogelijke knelpunten om het beoogde niveau te halen in beeld. Dyslexieverklaringen en medische verklaringen kunnen overlegd worden en indicaties van dyslexie en faalangst worden meegenomen in de toetsingsaanpak.
Deelnemers maken toetsen en voeren individueel een gesprek.
Wij gaan ervan uit dat onze opdrachtgever zorgt voor adequate ruimte, goed werkende computers of laptops met muizen en een goede internetverbinding, koffie, thee en water.
Wij zijn ook ’s avonds en in het weekeind beschikbaar om toetsen af te nemen.

De toetsresultaten worden op individueel niveau teruggekoppeld waarbij, indien relevant, aangegeven wordt welk type fout er gemaakt is. Als dat gewenst is kan een toelichting gegeven worden.
Op basis van de toetsresultaten worden homogene niveaugroepen samengesteld, waarbij ook de taalleerbaarheid een factor is. Ook kunnen faalangst en indicatoren van dyslexie meegenomen worden in de groepssamenstelling.

Scholingstrajecten

Scholingstrajecten vinden plaats in homogene niveaugroepen. De lengte van en de aanpak binnen de afzonderlijke trajecten wordt bepaald door het getoetste niveau en factoren zoals faalangst en dyslexie. Voorwaartz stuurt op ‘quick wins’, ofwel kleine trajecten voor hen die een korte afstand te overbruggen hebben én op gedegen en ‘veilige’ trajecten voor pm’-ers die dat nodig hebben. 
Tijdens langerdurende trajecten kan er gewerkt worden met tussentoetsen. Er vindt frequent terugkoppeling plaats over voortgang en tussentijdse resultaten. Deelnemers worden middels maatwerk voorbereid op de eindtoets(en).

Eindtoets

Resultaten worden in beeld gebracht middels een eindtoets. Een deelnemer wordt maximaal drie keer in de gelegenheid gesteld om een eindtoets te maken.

Kosten

Voorwaartz voert Taalvaardig! in de voorschoolse sector op offertebasis uit. Wij kunnen ook delen van het traject offreren. Onderzoeks- en adviesbureau Oberon hanteert in het stuk ‘Taalniveau 3F in de VVE: een aanpak voor kleinere gemeenten’ (2016) de volgende kostenformule:
Aantal pedagogisch medewerkers * € 350 (toets) + helft aantal pedagogisch medewerkers * € 2.200 (scholing).
Nacalculatie leert dat wanneer Voorwaartz het totale traject uitvoert dit budget ruimschoots volstaat.

Voorwaartz

Voorwaartz Taaltraining & Coaching B.V. is gevestigd in Breda werkt in opdracht van van bedrijven, overheden en organisaties. Dit doen wij in heel Nederland, van Eemshaven tot Sittard. De meeste van onze klanten zitten in het zuiden van het land. 
Onze aanpak is gedegen, persoonlijk en projectmatig. Samen met klanten en deelnemers werken we van start tot afronding aan het hoogst haalbare resultaat. 
We zetten steeds erkende, methodeonafhankelijke toetsen van bureau ICE in. Deze toetsen zijn onafhankelijk, betrouwbaar en valide waardoor een onafhankelijk toetsing bij intake en aan het eind van het traject geborgd is. 
Onze aanpak scoort de Kieswijzer Taalcursussen pedagogische medewerkers in voorschoolse voorzieningen (2016, Sardes, in opdracht van OCW) de maximumscore van 3 x 3 sterren.
Voorwaartz voert het keurmerk Blik op Werk.

Bij de uitvoering van het traject zetten we gekwalificeerde en gecertificeerde docenten in. De projectmanager van Voorwaartz die bij gunning leiding geeft aan het geheel heeft jarenlange ervaring als VVE-manager in Zeeland en was als projectmanager in opdracht van onder andere Sardes betrokken bij landelijke innovatietrajecten op het gebied van taal en VVE. 
Zij is momenteel in dienst van Voorwaartz en leidt trajecten in bedrijven, bij overheden en in verschillende soorten organisaties.

Gebruikte bronnen:

 • Taalniveau 3F in de VVE: een aanpak voor kleinere gemeenten. Oberon, 2016.
 • Kieswijzer Taalcursussen Pedagogische medewerkers Voorschoolse voorzieningen. Sardes, 2016.