RAS-trajecten met open inschrijving

Taalvaardig!

Context
Voor het ontwikkelen van taalvaardigheid is een taalrijke omgeving cruciaal.
Pedagogisch medewerkers moeten daarom minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Hiervoor wordt een ingroeimodel gehanteerd. De eisen aan het minimum taalniveau voor beroepskrachten treden in werking per 1 januari 2023. Voor deze ruime invoeringstermijn is gekozen zodat kinderopvangorganisaties voldoende tijd hebben om alle pedagogisch medewerkers te toetsen en eventueel scholing te bieden. Ook hebben opleidingen voor de kinderopvang met de invoeringstermijn de gelegenheid om het hogere taalniveau te verweven in de opleidingsstructuur. Ook invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis moeten per 1 januari 2023 aan deze kwalificatie-eis voldoen.
De cao-partijen hebben de taaleis uitgewerkt in het Functieboek, onderdeel taaleis Nederlands:
• Voor de functie van pedagogisch medewerker is per 1 januari 2023 een diploma of certificaat vereist waaruit blijkt dat het taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid of op niveau 2B voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken.
• Voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie in de G37 en G86 gemeenten geldt deze eis met ingang van 1 augustus 2017, en in de overige gemeenten vanaf 1 augustus 2019. Daarbij geldt als aanvullende eis voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie een diploma of certificaat waaruit blijkt dat het taalniveau Nederlands op niveau 3F/2B ligt voor lezen.
• Alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo-niveau 4 gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 3F Nederlands voor wat betreft mondelinge vaardigheid. De wijze waarop met een ander Nederlands diploma of certificaat het vereiste taalniveau voor mondelinge vaardigheid kan worden aangetoond komt uiterlijk begin 2018 beschikbaar in service documenten.
• Alle Nederlandse diploma’s op minimaal hbo-niveau (waaronder Associate Degree en Bachelor) gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 3F voor wat betreft mondelinge vaardigheid en lezen. De wijze waarop met een ander Nederlands diploma of certificaat het vereiste taalniveau kan worden aangetoond komt uiterlijk begin 2018 beschikbaar in servicedocumenten.
• Bij een buitenlands diploma dat vergelijkbaar is met een kwalificerend diploma is een apart bewijs nodig dat hij / zij voldoet aan het vereiste taalniveau Nederlands. De wijze waarop met een buitenland diploma het vereiste taalniveau Nederlands kan worden aangetoond komt uiterlijk begin 2018 beschikbaar in servicedocumenten.

Voorwaartz Taaltraining – Coaching B.V. helpt kinderopvangorganisaties om aan deze eisen te voldoen middels toetsen en scholingstrajecten. Hieronder beschrijven we onze aanpak.

Toetsen
Voorwaartz toetst alle pm’-ers die niet aan kunnen tonen dat zij over het vereiste niveau beschikken en brengt daarbij taalleerbaarheid, mondelinge vaardigheden, leesvaardigheden én motivatie, ambitie en mogelijke knelpunten om het beoogde niveau te halen in beeld. Dyslexieverklaringen en medische verklaringen kunnen overlegd worden en indicaties van dyslexie en faalangst worden meegenomen in de toetsingsaanpak. Mondelinge vaardigheden, motivatie, ambitie en mogelijke knelpunten om het beoogde niveau te halen worden middels een individueel gesprek in kaart gebracht. Wanneer een kandidaat over het vereiste niveau beschikt ontvangt hij of zij een certificaat.
Wij werken met erkende toetsen gaan ervan uit dat onze opdrachtgever in overleg met ons zorgt voor adequate ruimte, goed werkende computers of laptops met muizen en een goede internetverbinding, koffie, thee en water.

Toetsresultaten
Toetsresultaten worden op individueel niveau teruggekoppeld waarbij, indien relevant, aangegeven wordt welk type fout er gemaakt is. Als dat gewenst is kan een toelichting gegeven worden. Op basis van toetsresultaten worden homogene niveaugroepen samengesteld, waarbij ook de taalleerbaarheid een factor is. Ook kunnen faalangst en indicatoren van dyslexie meegenomen worden in de groepssamenstelling.

Scholingstrajecten
Scholingstrajecten vinden plaats in homogene niveaugroepen. De lengte van en de aanpak binnen de afzonderlijke trajecten worden bepaald door het getoetste niveau en factoren zoals faalangst en dyslexie. Voorwaartz stuurt op ‘quick wins’, ofwel kleine trajecten voor hen die een korte afstand te overbruggen hebben én op gedegen en ‘veilige’ trajecten voor pm’-ers die dat nodig hebben.
Tijdens langer durende trajecten wordt er gewerkt met tussentoetsen. Er vindt frequent terugkoppeling plaats over voortgang en tussentijdse resultaten. Deelnemers worden middels maatwerk voorbereid op de eindtoets(en).

Eindtoets
Resultaten worden in beeld gebracht middels een eindtoets. Een deelnemer wordt maximaal drie keer in de gelegenheid gesteld om een eindtoets te maken.

Kosten
De kosten voor een intake zijn € 200,00 per persoon, inclusief de terugkoppeling van de resultaten. We brengen reiskosten vanaf Breda in rekening (€ 0,19 per km.).
De kosten voor scholingstrajecten worden berekend op basis van de intake.
Voor certificaten brengen wij geen kosten in rekening.
Voor grotere groepen medewerkers en/of langerdurende samenwerking werken we op basis van daarbij passende tarieven.

Voorwaartz
Voorwaartz Taaltraining – Coaching B.V. is gevestigd in Breda werkt in opdracht van bedrijven, overheden en organisaties. Dit doen wij in heel Nederland, van Eemshaven tot Sittard. De meeste van onze klanten zitten in het zuiden van het land. Onze aanpak is gedegen, persoonlijk en projectmatig. Samen met klanten en deelnemers werken we van start tot afronding aan het hoogst haalbare resultaat. We zetten steeds erkende, methodeonafhankelijke toetsen van bureau ICE in. Deze toetsen zijn onafhankelijk, betrouwbaar en valide waardoor een onafhankelijk toetsing bij intake én aan het eind van het traject geborgd is.
Onze aanpak scoort in de Kieswijzer Taalcursussen pedagogische medewerkers in voorschoolse voorzieningen (2016, Sardes, in opdracht van OCW) de maximumscore van 3 x 3 sterren.
Voorwaartz voert de keurmerken Blik op Werk en NRTO.

Gebruikte bronnen:
• Taalniveau 3F in de VVE: een aanpak voor kleinere gemeenten. Oberon – 2016
• Kieswijzer Taalcursussen Pedagogische medewerkers Voorschoolse voorzieningen. Sardes december 2016
• Informatie rijksoverheid en FCB, CAO Kinderopvang 2016 – 2017